0
مشاوره رایگان
021-77568212
0
بانک سپه

شماره کارت : 2778-8690-1010-5892

شماره حساب : 177301077807

شماره شبا : IR62 0150 0000 0017 7301 0778 07

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 7020-1908-2910-5022

شماره حساب : 3217000108581081

شماره شبا : IR90 0570 0321 8001 0858 1081 01

بانک ملت

شماره کارت : 4465-5412-3379-6104

شماره حساب : 5037088712

شماره شبا : IR76 0120 0200 0000 5037 0887 12

تمامی حساب های فوق به نام محمدعلی شهبازی می باشد .